La landaj sekcioj ludas gravan rolon en la laboro de TEJO. En la komitato de TEJO sidas komitatanoj de la landaj sekcioj kaj decidas pri la ĝenerala agado de TEJO.

Ni ĉiam ĝojas pri novaj landaj sekcioj (kutime por unu lando, unu sekcio). Estas kelkaj kriterioj por iĝi LS (vi trovas ilin ankaŭ en la Regularo de TEJO, ĉapitro 2 – Statuto, artikolo 8 – Landaj sekcioj):

  1. ĝi kunigas tra sia lando junajn uzantojn de Esperanto;
  2. ĝi subtenas la celojn de TEJO;
  3. ĝi estas aŭ aparta asocio aŭ integra parto de landa asocio aliĝinta al UEA;
  4. ĝi estas laŭorde organizita;
  5. ĝi estas vaste malfermita al junuloj, sen ekskluzivoj pro nacieco, raso, sekso, seksa orientiĝo, handikapeco, religio, politiko, socia deveno aŭ lingvo;
  6. membreco en ĝi estas libervola; kaj
  7. ĝi estas demokratie gvidata.

Se vi starigas novan landan sekcion, aŭ se vi nove eniris la estraron de landa sekcio, legu ĉi tie pri kutimaj taskoj kaj taskodivido por la estraro de landa sekcio.

Lando Landa Sekcio (mallongigo) Aktiveco
Argentino Juna Esperantistaro Argentina (JEA)
Aŭstrio Aŭstria Esperanto Junularo (AEJ)
Benino Benina Organizo de Junaj Esperantistoj (BOJE)
Brazilo Brazila Esperantista Junulara Organizo (BEJO)
Britio Junularo Esperantista Brita (JEB)
Bulgario Bulgara Esperanto-Junularo (BEJ)
Burundo Junulara Esperantista Burunda Organizo (JEBUO)
Ĉeĥio Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ)
Ĉinio Ĉina Junulara Esperanto-Asocio (ĈJEA)
Danio Dana Esperanta Junulara Organizo (DEJO)
Finnlando Finnlanda Esperantista Junulara Organizo (FEJO)
Filipinoj Filipina Esperanto-Junularo (FEJ)
Francio Junulara Esperantista Franca Organizo (JEFO)
Germanio Germana Esperanto-Junularo (GEJ)
Grekio Junulara Sekcio de HEA
Haitio Haita Esperanto Junulara Asocio
Hispanio Hispana Esperantista Junulara Societo (HEJS)
– Katalunio Kataluna Esperanto-Junularo (KEJ)
Hungario Hungara Esperanto-Junularo (HEJ)
Irano Irana Esperantista Junulara Organizo (IREJO)
Israelo Junulara Esperanto-Ligo en Israelo (JELI)
Italio Itala Esperantista Junularo (IEJ)
Japanio Japana Esperanto-Junularo (JEJ)
Kanado Junularo Esperantista Kanada (JEK)
Kolombio KolombEJO
Kongo (Dem. Resp.) Demokratia Kongolanda E-ista Junulara Organizo
Korea Resp. Korea Esperanto-Junularo (KEJ)
Kroatio Kroatia Esperanto-Junulara Asocio (KEJA)
Kubo Junulara sekcio de KEA (JSK)
Litovio Litova Esperantista Junulara Ligo (LEJL)
Madagaskaro Junulara Esperantista Organizo de Madagaskaro (JEOM)
Meksiko Meksika Esperanto-Junularo (MEJ)
Nederlando Nederlanda Esperanto-Junularo (NEJ)
Nepalo Nepala Esperanto-Junulara Organizo (NEJO)
Norvegio Norvega Junularo Esperantista (NJE)
Pollando Pola Esperanto-Junularo (PEJ)
Portugalio Portugala Esperanto-Junularo (PEJ)
Rumanio Rumana Esperantista Junulara Asocio (RumEJA)
Rusio Rusia Esperantista Junulara Movado (REJM)
Serbio Serbia Esperanto-Junulara Organizo (SerbEJO)
Slovakio Slovakia Esperanta Junularo (SKEJ)
Svedio Sveda Esperantista Junulara Unuiĝo (SEJU)
Togolando Junulara Organizo de Togolandaj Esperantistoj (JOTE)
Ukrainio Ukrainio Ligo Esperantista Junulara (ULEJ)
Usono Usona Esperantista Junularo (USEJ)
Vjetnamio Vjetnama Esperanto-Junularo (VEJO)

Kiel oni taksas la aktivecon?

La landaj sekcioj estas dividitaj en ses kategoriojn de aktiveco: nova, dormanta, zorgiga, vekiĝanta, aktiva kaj aktivega. Nova sekcio estas tiu, kiu estas stariganta sin kaj ekzemple ankoraŭ ne havas finitajn statutojn. La aliaj kategorioj estas dividitaj laŭ la subaj kalkuleblaj kriterioj. Sekcio apartenas al tiu kategorio, de kiu ĝi plenumas ĉiujn kriteriojn.

A+: aktivega, A: aktiva, V: vekiĝanta, Z: zorgiga, D: dormanta A+ A V Z D
La LS havas almenaŭ unufoje jare membroasembleon. jes jes ½ ½
La LS regule elektas novan estraron. jes jes ne, sed havas ne, sed havas
La LS havas ordigitan membroadministradon. jes jes
La membronombroj de la LS kreskas (aŭ malkreskas malpli ol 15% jare). kreskas pli ol -15% kreskas
La LS havas pozitivan bonhavon. jes jes
La LS skribas ĉiujare financan raporton. jes jes
La LS deklaras siajn membrojn al TEJO kaj pagas kotizon por ili. jes jes
La LS ĉeestas en sociaj retoj kaj almenaŭ unufoje monate ĝisdatigas. jes jes jes
La LS havas retpaĝon, minimume dulingvan, almenaŭ unufoje monate aktualigitan. jes ½
La LS havas internan komunikilon, kiu aperas almenaŭ unufoje monate. jes ½
La LS eldonas almenaŭ unu mojosaĵon (ekzemple t-ĉemizoj, malfermiloj, tasoj). jes
La LS kunlaboras kun almenaŭ unu alia landa sekcio. jes jes
La LS havas almenaŭ x-foje jare internan renkontiĝon. 4 1
La LS havas almenaŭ unufoje jare internacian plurtagan renkontiĝon. jes
La LS havas havas kontakton kun lokaj grupoj. jes
La LS havas havas komitatanon A, kiu almenaŭ x-foje jare kontribuas al cirkulero. 9 6 6 2
La kasisto de la LS membras en retlisto TEJO-kasistoj. jes jes jes
La LS ĉiujare plenigas KODEJO-n. jes jes jes
La LS kunlaboras kun iu neesperantista organizo. jes
La LS membras en sia nacia junulara konsilio, se tiu ekzistas. jes
La LS petas subvenciojn aŭ serĉas eksterajn monfontojn. jes
A+: aktivega, A: aktiva, V: vekiĝanta, Z: zorgiga, D: dormanta A+ A V Z D

Fot. kapa Ludovico Cera, ĉefa Łukasz Żebrowski per AMCHARTS